i Z N i K ( NICAEA ) KAYNARCA

HOTEL & BiLGiSAYAR  HiZMETLERi

KAYNARCA HOTEL
KILICASLAN CAD.M.GUNDEM.SOK NO:1
iZNiK / TURKEY

 

 

 

 

Phone : ( 00 90 224 ) 757 17 53

Fax     : ( 00 90 224 ) 757 17 23

 

 

i Z N i K ( NIKAEA ) KAYNARCA HOTEL & PANSION VE BiLGiSAYAR HiZMETLERi.

 

ViSiTORS   home page tracking